Politika kvality, politika ochrany a zlepšování životního prostředí, politika BOZP

Společnost ZPA-RP, a.s. si je vědoma, že ustálenou vysokou kvalitu může dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit jejich společnosti, tak i všech jejích zaměstnanců. Uspokojování potřeb objednatelů je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality společnosti.

Politika kvality zpa-rp

Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

Respektování zákazníka

Naše produkty vyrábíme a dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

Hospodárnost a efektivita

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

Hospodárnost a efektivita

Zaměstnanci, spolupracovníci

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat v oborech a technologiích, v nichž ZPA-RP, a.s. působí. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování našeho managementu. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce.

Environment

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. K posílení ochrany životního prostředí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Pro jejich plnění přijímá společnost tyto zásady: přispět ke zlepšení životního prostředí zavedením integrovaného systému podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001 a jeho dalším rozvíjením, plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí, vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci, klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí. Všichni zaměstnanci jsou odpovědni za plnění politiky kvality a environmentu a jsou pravidelně proškoleni. Politika je ve firmě vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci firmy. Zavazujeme se ke splnění požadavků vyplývajících z norem CSN EN ISO 9001 a 14001 a k neustálému zlepšování efektivity systému řízení kvality i environmentu.

Oblast BOZP

Všestranným zlepšováním pracovních podmínek a zlepšováním vybavení pracovišť zajistíme stabilizaci pracovníků v odborných profesích a doplňováním jejich znalostí i v oblastech ochrany a zlepšování životního prostředí vytvoříme podmínky pro plnění přijatých závazků. Zavazujeme se k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví. Vedení společnosti přijímá závazek dodržovat vždy shodu s požadavky externích předpisů, právních a jiných požadavků a to v celé šíři oblasti kvality, životního prostředí i BOZP, a k tomu také zavazuje všechny své pracovníky. Zavazujeme se dodržovat následující principy: hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance, přijímat opatření k prevenci rizik, úrazů, nemocí a podpořit vytváření pohody při práci, zvyšovat úroveň ochrany zdraví s důrazem na organizaci práce a výcvik zaměstnanců, posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a klást důraz na odpovědnost za chyby v jednání a za opomenutí při práci, vytvářet podmínky pro návrhy a podněty zaměstnanců k řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, používat bezpečné technologie při vykonávání pracovní činnosti, otevřeně komunikovat se zaměstnanci, smluvními partnery, veřejností, orgány státní správy a se vzdělávacími i jinými institucemi ve vztahu k BOZP, neustále zlepšovat systém řízení BOZP.

Tuto politiku kvality, ochrany životního prostředí a BOZP vyhlašuje vedení společnosti s přesvědčením, že bude správně pochopena a trvale podporována všemi pracovníky společnosti, bude příznivě přijata našimi zákazníky i představiteli dalších zainteresovaných stran. Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování efektivity celého integrovaného systému.

Certifikáty